Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych osób, korzystających ze strony internetowej i funkcjonalności strony www.winkhaus.pl oraz innych stron i serwisów internetowych firmy Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rydzynie.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje przypadków przetwarzania danych osobowych, związanych z zakupami w sklepie internetowym Winkhaus oraz używaniem innych funkcjonalności sklepu internetowego. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego są zawarte w dokumencie Polityka prywatności ochrona danych osobowych i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Winkhaus www.sklep.winkhaus.pl, znajdującym się pod linkiem https://sklep.winkhaus.pl/polityka_prywatnosci.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje przypadków przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów czy partnerów biznesowych Winkhaus, zrealizowanych w transakcjach poza sklepem internetowym. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych w relacjach handlowych poza sklepem internetowym znajdują się na stronie www.winkhaus.pl w zakładce Informacje RODO.

1. Ochrona danych w skrócie


Wskazówki ogólne
Poniższe wskazówki w prosty sposób obrazują sposób postępowania z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w poniższej Polityce prywatności.

Zbieranie i przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce Redakcja.

Jak zbieramy Państwa dane?
Państwa dane zbierane są przede wszystkim w ten sposób, że je nam Państwo udostępniają, np. wypełniając formularz kontaktowy. Niekiedy dane osobowe są pozyskiwane z jawnych rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina odwiedzenia strony). Zbieranie tych danych następuje automatycznie, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową.
W jakich celach wykorzystujemy te dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?
W przypadkach, kiedy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, dane osobowe są przetwarzane w celu zapoznania się z zapytaniem i udzielenia odpowiedzi. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe, podane w formularzu. Na poszczególnych stronach internetowych formularze mogą zawierać wszystkie bądź niektóre z następujących danych osobowych, które będą przetwarzane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

W przypadkach, kiedy zamieszczają Państwo komentarze na blogu, to przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, adres e-mail oraz ewentualnie inne dane, jeśli dane takie są zawarte w nazwie użytkownika, adresie e-mail czy treści wpisu. Dane są przetwarzane w celu administrowania blogiem, jak również w celu podjęcia działań prawnych w przypadkach, gdy w treści wpisu umieszczą Państwo treści niezgodne z prawem lub naruszające dobra osobiste innych podmiotów na przykład poprzez zniesławienie. W przypadku zamieszczenia opinii lub wpisu na blogu, przetwarzane są: nazwa użytkownika oraz dane osobowe, zawarte w treści wpisu. Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, to dane osobowe są przetwarzane również w celu przekazywania newslettera dla klientów- producentów okien. W tym przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail. Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane do czasu jej cofnięcia. W przypadku zapisu na gazetkę (Biuletyn Winkhaus Serwis) przetwarzane są dane osobowe, podane w formularzu, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail. Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

W każdym przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wrażenie zgody nie jest konieczne, jednak może wpłynąć na brak dostępu do określonej funkcjonalności sklepu internetowego.

W każdym przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, na przykład w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres iodo@winkhaus.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.

W każdym przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te mogą być nadal przetwarzane, jeżeli istnieje podstawa do ich przetwarzania. Taką podstawą może być w szczególności uzasadniony interes administratora- w przypadku, kiedy istnieje zagrożenie wystąpienia z roszczeniami.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do Państwa danych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:
prawo dostępu do własnych danych osobowych- możliwość uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, ze wskazaniem zakresu przetwarzania,
prawo do sprostowania- w przypadku, kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do uzyskania kopi własnych danych osobowych, jakie są przetwarzane,
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- jeżeli Państwa zdaniem brak podstaw do przetwarzania danych, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe będą mimo to dalej przetwarzane, jeśli pomimo cofnięcia zgody nadal będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania,
prawo do bycia powiadomionym- mają Państwo prawo uzyskać informację o naruszeniach danych osobowych takich jak na przykład wyciek danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców
Przy odwiedzaniu naszej strony, Państwa zachowanie jako użytkownika strony może być analizowane. Służą do tego pliki cookies i tzw. programy analityczne. Analiza zachowania użytkownika na stronie odbywa się z reguły anonimowo. To, jak Państwo korzystają z naszej strony nie może spowodować, że zostaną Państwo zidentyfikowani. Mogą się Państwo nie zgodzić na analizowanie danych i uniemożliwić je, nie używając określonych narzędzi (np. formularza kontaktowego). Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w niniejszej Polityce prywatności.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody, są przetwarzane do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolny sposób, również poprzez wysłanie wiadomości e-mail, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Dane te mogą jednak być przetwarzane dalej, pomimo wycofania zgody, jeżeli po stronie administratora istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania, na przykład prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO, co dotyczy na przykład sytuacji naruszenia prawa przez osobę, której dane dotyczą lub obrony przed roszczeniami.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkoweAdministrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Siedziba: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1
Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000316790, NIP 6970011183

Komplementariusz - Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rydzynie
Prezes Zarządu komplementariusza: mgr inż. Janusz Rodzki
Prokurent: Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Prawo odwołania do urzędu nadzorującego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo odwołania do właściwego urzędu lub organu nadzorującego przestrzeganie tych przepisów.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo zażądać od nas przekazania osobom trzecim danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub wykonując umowę. Dane te powinny być dostarczone w popularnym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w przypadku, jeśli takie przekazanie jest technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania treści poufnych jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do operatora strony, wykorzystujemy szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że adres strony w przeglądarce zmienia się z “http://” w “https://” oraz po symbolu kłódki w oknie przeglądarki. Kiedy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą być przeczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokada, usunięcie
W ramach obowiązujących przepisów w każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, celu przetwarzania danych oraz prawo do poprawiania, blokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku lub z innymi pytaniami, dotyczącymi danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas, pod adres wskazany w zakładce Redakcja, , jak również bezpośrednio do Inspektora danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w zakładce Redakcja do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operator strony zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną w przypadku przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

3. Inspektor ochrony danych


Ustanowiliśmy w naszym przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych osobowych. Jest nim:
Marzena Jakimowicz
Inspektor danych osobowych
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna
Telefon: 661 340 072
E-mail: iodo@winkhaus.pl

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowejCookies
Strony internetowe używają tzw. ciasteczek – cookies. Ciasteczka nie wyrządzają Państwa komputerom żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, by nasz serwis internetowy uczynić bardziej przyjaznym dla użytkowników, efektywnym i bezpiecznym. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i wykorzystywane przez przeglądarkę. Większość ciasteczek, które używamy, to tzw. pliki sesyjne (session cookies), które po wyłączeniu przeglądarki automatycznie usuwane są z dysku twardego komputera. Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie go przy Państwa następnej wizycie w naszym serwisie internetowym (tzw. „stałe” cookies). Mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę internetową, że będą Państwo informowani o zapisywaniu ciasteczek i zaakceptują ten fakt tylko w pojedynczych przypadkach, generalnie wykluczą lub aktywują automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka), będą zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek, aby technicznie bezbłędnie i w sposób zoptymalizowany udostępniać swoje usługi. Jeśli zapisywane są też inne pliki cookies (np. ciasteczka do analizy zachowania użytkownika), zostaną one opisane w niniejszej Polityce prywatności w osobnym rozdziale.
Zgoda na pliki cookie w technologii Usercentrics
Ta strona internetowa wykorzystuje technologię do akceptowania plików cookie firmy Usercentrics, która pozwala uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym, na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowanie tego zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej "Usercentrics").

Gdy Państwo wchodzą na naszą stronę internetową, Usercentrics otrzymuje następujące dane osobowe:
- Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód)
- Państwa adres IP
- informacje o przeglądarce
- informacje o Państwa urządzeniu końcowym
- czas wizyty na stronie.
Ponadto, Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę (zgody) lub jej odwołanie do danego użytkownika. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, sami usuną plik cookie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe terminy przechowywania danych pozostają nienaruszone.
Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie niektórych technologii. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO.

Umowa dotycząca powierzenia danych
Z Usercentrics umowę o powierzenie danych zawarła firma macierzysta Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Amtsgericht Münster, HRB 9553 Münster, USt-IdNr. DE 126046759. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko w sposób zgodny z naszymi instrukcjami i z zachowaniem RODO.

Formularz kontaktowy
Jeśli wysyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, dane z formularza łącznie z danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu opracowania zapytania i na wypadek kolejnych pytań. Danych tych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej. Przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 punkt a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Wystarczy nam do tego nieformalna informacja wysłana mailem. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu wycofania zgody.
Dane zawarte w formularzu kontaktowym pozostają w naszym posiadaniu do momentu żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na zbieranie danych lub gdy przestanie istnieć cel przetwarzania tych danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Dane te mogą jednak być przetwarzane dalej, pomimo wycofania zgody, jeżeli po stronie administratora istnieje prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO, co dotyczy na przykład sytuacji naruszenia prawa przez osobę, której dane dotyczą lub obrony przed roszczeniami.

Funkcja komentarza na stronie internetowej
Gdy korzystają Państwo z funkcji komentarza na blogu na naszej stronie, oprócz imienia i tekstu Państwa komentarza zapisywane są także: data wpisania komentarza, Państwa adres e-mail i – jeśli post nie jest anonimowy – wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Zapisywanie adresu IP
Funkcja komentarza na naszej stronie internetowej zapisuje adresy IP użytkowników, którzy pozostawiają komentarze. W tym zakresie potrzebujemy danych osobowych, by móc wystąpić na drogę prawną przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak zniesławienie.

Czas przechowywania komentarzy
Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie do momentu, aż skomentowana treść zostanie w całości usunięta. Usunięcie następuje w przypadku wycofania zgody lub w przypadku decyzji administratora o usunięciu.

Podstawa prawna
Zapisywanie komentarzy następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 punkt a RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy do tego nieformalna informacja przesłana za pośrednictwem e-maila. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu wycofania zgody.

Dane te mogą jednak być przetwarzane dalej, pomimo wycofania zgody, jeżeli po stronie administratora istnieje prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO, co dotyczy na przykład sytuacji naruszenia prawa przez osobę, której dane dotyczą lub obrony przed roszczeniami.

5. Narzędzia analityczne i reklamowe


Google Analytics
Strona ta wykorzystuje funkcje narzędzia Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa ciasteczek. To pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Informacje o używaniu strony przez Państwa, zebrane przez ciasteczka, są z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane. Zapisywanie ciasteczek Google Analitics odbywa się na podstawie art. 6 ust.. 1 punkt f RODO. Administrator danych osobowych ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników, by móc zoptymalizować swoją ofertę internetową oraz reklamę.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji IP. Dzięki jej działaniu Państwa adres IP przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych przez firmę Google zostaje skrócony – dotyczy to obszaru krajów członkowskich UE oraz innych krajów-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google użyje tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do zrealizowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora. Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi uzyskanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki
Zapisywanie plików cookies można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą działać w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookies i dotyczących używania przez Państwa strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), jeśli zainstalują Państwo dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec zbierania danych
Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie Państwa danych przez Google Analytics, klikając na podany niżej link. Nastąpi zapisanie pliku cookie opt out, który zablokuje zbieranie Państwa danych przy kolejnych odwiedzinach naszej strony internetowej: deaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Cechy demograficzne w Google Analytics
Strona ta wykorzystuje funkcję “cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu mogą być sporządzane raporty na temat wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Dane te pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniami odbiorców oraz danych użytkowników pochodzących od innych dostawców. Dane te nie mogą zostać przyporządkowane żadnej konkretnej osobie. Funkcję tę mogą Państwo wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach na Państwa koncie Google lub generalnie zabronić zbierania Państwa danych przez Google Analytics – jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec zbierania danych”.

Remarketing Google Analytics
Nasze strony wykorzystują funkcję Remarketingu Google Analytics z połączeniu z niezależnymi od urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych odbiorców reklam uzyskanych dzięki Remarketingowi Google Analytics z niezależnymi od urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu odpowiedni do zainteresowań, spersonalizowany przekaz reklamowy, który został dopasowany do danej osoby na podstawie jej wcześniejszych zachowań w sieci na urządzeniu końcowym (np. smartfon) jest wyświetlany także na innym należącym do niej urządzeniu (np. tablet lub komputer stacjonarny).
Jeśli udzielili Państwo odpowiedniej zgody, Google łączy w tym celu historię Państwa przeglądarki ilustrującą zachowanie w sieci i aplikacjach z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu, na którym logują się Państwo poprzez swoje konto Google, mogą otrzymywać Państwo te same spersonalizowane komunikaty reklamowe. Dla realizacji tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które tymczasowo łączone są z naszymi danymi z Google Analytics, ażeby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe użytkowników do reklam niezależnych od urządzenia.
Mogą Państwo zablokować niezależny od urządzeń remarketing/targetowanie, wyłączając spersonalizowaną reklamę w swoim koncie Google; służy do tego poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Kojarzenie zebranych danych na Państwa koncie Google dokonywane jest wyłącznie na podstawie Państwa zgody, której udzielają Państwo firmie Google i którą mogą Państwo wycofać (art. 6 ust. 1 punkt a RODO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są kojarzone na Państwa koncie Google (np. dlatego, że nie mają Państwa konta Google lub nie zgodzili się Państwo na kojarzenie danych) podstawą zbierania danych jest art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że operator strony ma interes w anonimizowanej analizie użytkowników strony do celów reklamowych.
Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Strona ta używa Google AdWords. AdWords to program do reklam online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). W ramach Google AdWords wykorzystujemy funkcję śledzenia konwersji (Conversion Tracking). Jeśli klikną Państwo na reklamę Google, w Państwa komputerze zapisuje się plik cookie odpowiedzialny za analizę konwersji. Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka internetowa pozostawia na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszego serwisu i plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my wiemy, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą cookies odpowiedzialnych za śledzenie konwersji służą do sporządzania statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują natomiast żadnych informacji, na podstawie których można by zidentyfikować poszczególnych użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo zablokować tę funkcję, wyłączając cookie odpowiedzialny za Google Conversion Tracking w ustawieniach użytkownika Państwa przeglądarki. W tym przypadku nie będą Państwo ujęci w statystykach konwersji strony. Zapisywanie plików cookies konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Administrator danych osobowych ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby optymalizować swój serwis internetowy oraz reklamę.
Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?gl=pl Mogą Państwo tak ustawić Państwa przeglądarkę, że będą Państwo informowani o używaniu plików cookie i udzielą na nie zgody tylko w pojedynczych przypadkach, zablokują zapisywanie cookies w określonych przypadkach lub generalnie albo włączą automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność strony może być ograniczona.

Facebook Pixel
Nasza strona wykorzystuje do mierzenia konwersji kod Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dzięki temu można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę, które zostały do niej przekierowane po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Kod ten służy do mierzenia skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i marketingowych oraz do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Pozyskiwane dane są dla nas jako operatora strony anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków służących identyfikacji użytkowników. Dane są zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, zatem przyporządkowanie do konkretnego profilu użytkownika jest możliwe i Facebook może używać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z własną polityką wykorzystywania danych. Dzięki temu Facebook umożliwia umieszczanie reklam na własnych stronach oraz poza nimi. Na takie wykorzystywanie danych jako operator strony nie mamy wpływu.

W Polityce ochrony danych firmy Facebook znajdą Państwo więcej wskazówek, jak chronić swoją prywatność: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ponadto mogą Państwo zablokować funkcję remarketingu “Custom Audiences” w ustawieniach dla reklam pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. W tym celu należy zalogować się do Facebooka. Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamę Facebooka bazującą na zachowaniach użytkownika na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter


Dane do newslettera
Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter dla klientów sklepu lub newsletter dla montażystów zaoferowany na naszej stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail. Jesli chcą Państwo otrzymywać newsletter dla montażystów prosimy również o podanie nazwy firmy.
Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do wysyłki newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 punkt a RODO). Udzieloną zgodę na zapisanie danych, w tym adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać, np. poprzez link "Wypisz się" w newsletterze lub wysłanie wiadomości o rezygnacji z newslettera na adres marketing@winkhaus.pl. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.
Dane pozostawione przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą u nas przechowywane do momentu Państwa rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji - usunięte. Dane te mogą jednak być przetwarzane dalej, pomimo wycofania zgody, jeżeli po stronie administratora istnieje prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO, co dotyczy na przykład sytuacji naruszenia prawa przez osobę, której dane dotyczą lub obrony przed roszczeniami.

SAREsystem
Strona ta używa oprogramowania SAREsystem do wysyłki newslettera. Dostawcą jest Digitree Group S.A. (poprzednia nazwa: SARE S.A.), Rybnik, ul. Raciborska 35A.
SAREsystem to usługa, dzięki której wysyłka newslettera może być organizowana i analizowana.
Odbiorcami Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera (np. adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy) mogą być:
• dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT dla Digitree Group S.A.;
• podmioty świadczące na rzecz Digitree Group S.A. badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe, usługi związane z ochroną danych osobowych;
• partnerzy handlowi Digitree Group S.A. w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
• organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Digitree Group S.A. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Digitree Group S.A. udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.

Nasze newslettery, wysyłane za pośrednictwem SAREsystem, umożliwiają analizę zachowania odbiorców newslettera. Można np. analizować ilu odbiorców otworzyło wiadomość w newsletterze i jak często były klikane poszczególne linki. Za pomocą narzędzia do analizowania konwersji możemy prześledzić, czy po kliknięciu w link w newsletterze została wykonana wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na stronie internetowej).
Dalsze informacje na temat analizy danych przez Digitree Group S.A. znajdą Państwo pod adresem: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prywatnosci-SAREsystem.pdf

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 punkt a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizowania danych przez Digitree Group S.A., muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu umieszczamy w każdej wiadomości wysyłanej wraz z newsletterem odpowiedni link. Mogą tez państwo wysłać wiadomości o rezygnacji z newslettera na adres marketing@winkhaus.pl. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności SAREsystem pod adresem: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prywatnosci-SAREsystem.pdf

Umowa o powierzenie danych
Z firmą Digitree Group S.A. (poprzednia nazwa: SARE S.A.) zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni stosujemy się do surowych wytycznych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych przy korzystaniu z programu SAREsystem.

7. Narzędzia i wtyczki


YouTube
Nasza strona wykorzystuje wtyczki należącej do Google strony YouTube. Operatorem ten strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, wysposażoną we wtyczkę YouTube, ustanawiane jest połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na Państwa koncie YouTube, umożliwiają Państwo firmie YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą tego Państwo uniknąć, wylogowując się z Państwa konta YouTube. Celem korzystania z YouTube jest przyjazne dla użytkownika przedstawienie oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mapy Google
Strona ta korzysta za pośrednictwem API z serwisu map Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z usług Mapy Google konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te z reguły przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Map Google służy przyjaznemu przedstawieniu naszej oferty online i łatwemu odnajdywaniu miejscowości podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Więcej informacji na temat postępowania się z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8. Program Winkhaus WH Okna


Program dla producentów okien oraz dealerów służy do wyceny okien i przygotowania dokumentacji technologicznej. W oparciu o program WH Okna realizowane są także projekty optymalizacji i automatyzacji etapów produkcji (ciecia profili, okuwanie itp.). Informacja RODO dla użytkowników programu WH Okna oraz wersji dealerskich WH Okna oraz wersji Cloud produkcji Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest dostępna na stronie: https://www.winkhaus.com/pl-pl/wh_okna/rodo-wh-okna

Informacje techniczne na temat przetwarzania danych osobowych - Program WH Okna:
1. Wszystkie dane są przetwarzane na lokalnych komputerach producenta okien w bazach MS SQL.
2. Na zlecenie producenta okien dane osobowe, w tym również dane osobowe klientów, mogą być przekazywane Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
3. Dostęp do programów WH Okna i WH Bazy jest ograniczony poprzez procedurę logowania za pomocą indywidualnego hasła użytkownika. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do danych, w tym do danych osobowych w zależności od uprawnień.

Informacje techniczne na temat przetwarzania danych osobowych - Program WH Okna wersja dealerska:
1. Program WH Okna wersja dealerska jest instalowany lokalnie w siedzibie dealera (sprzedawcy okien).
2. Wszystkie dane są przetwarzane na lokalnych komputerach w bazach MS SQL.
3. Żadne dane, w tym również dane osobowe klientów, nie są przekazywane Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
4. Dostęp do programu WH Okna wersja dealerska jest ograniczony poprzez procedurę logowania za pomocą indywidualnego hasła użytkownika. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do danych, w tym do danych osobowych w zależności od uprawnień.

Informacje techniczne na temat przetwarzania danych osobowych - Program WH Okna Cloud (w chmurze):
1. Program WH Okna Cloud jest instalowany w chmurze obliczeniowej firmy Amazon.
2. Usługodawca, firma Amazon ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
3. Wszystkie dane są przetwarzane w chmurze obliczeniowej firmy Amazon.
4. Administratorem chmury obliczeniowej, na której działa program WH Okna Cloud, jest Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która wynajmuje usługę od firmy Amazon.
5. Chmura obliczeniowa, na której przetwarzane są dane WH Okna Cloud, znajduje się na terenie UE. 6. Żadne dane, w tym również dane osobowe klientów, nie są przekazywane Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
7. Dostęp do programu WH Okna wersja dealerska jest ograniczony poprzez procedurę logowania za pomocą indywidualnego hasła użytkownika. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do danych, w tym do danych osobowych w zależności od uprawnień.

Informacje techniczne na temat przetwarzania danych osobowych - Serwer wymiany danych WH Okna (serwer komunikacyjny):
1. Serwer wymiany danych WH Okna znajduje się w chmurze obliczeniowej firmy Microsoft.
2. Wszystkie dane są przetwarzane w chmurze obliczeniowej firmy Microsoft.
3. Administratorem chmury obliczeniowej, na której działa serwer wymiany danych WH Okna, jest Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która wynajmuje usługę od firmy Amazon.
4. Do serwera wymiany danych mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy IT firmy Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Usługodawca, firma Amazon ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Usługodawca, firma Microsoft ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

9. Portal Winkhaus WH Okna Help Desk


Portal dla producentów okien i dealerów korzystających z programu do konstrukcji okien WH Okna firmy Winkhaus. Program rejestruje tzw. Tickety, czyli zgłoszenia klientów w sprawie pomocy w pracy z programem WH Okna oraz komentarze na grupie dyskusyjnej działającej w ramach Portalu.
Serwis przetwarza dane firm używających program WH Okna oraz dane pracowników firm, którzy zgłaszają się o pomoc. W szczególności są to: imię i nazwisko pracownika, adres e-mail oraz numer/y telefonu.
Portal WH Okna Help Desk działa na serwerze firmy Amazon. Usługodawca, firma Amazon ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Administratorem danych jest firma Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która wynajmuje usługę hostingową od firmy Amazon.

10. Sklep Internetowy Winkhaus


Oferta sklepu internetowego skierowana jest do producentów, dystrybutorów, serwisantów, montażystów oraz osób fizycznych. Zamówienia w sklepie można składać po wcześniejszej rejestracji konta lub jako gość, bez rejestracji.
Serwis przetwarza dane osobowe podczas: rejestracji klienta, składania zamówienia, zapisania na newsletter ogólny i newsletter dla montażystów, wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, wysłania zapytania o produkt, oceny produktu, komentarza na blogu oraz w momencie wysłania zgłoszenia do bazy firm serwisowo montażowych.
Administratorem danych klientów sklepu internetowego jest Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Polityka prywatności sklepu internetowego dostępna jest pod adresem https://sklep.winkhaus.pl/pl/polityka_prywatnosci. Centrum hostingowe sklepu internetowego firmy Amazon.
Usługodawca, firma Amazon ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

11. Konfigurator wkładek: Wybierz wkładkę


Aplikacja prezentuje wkładki bębenkowe Winkhaus oraz umożliwia wysłanie zapytania do wybranych wkładek poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Serwis przetwarza dane osobowe podane w formularzu służącym do wysłania zapytania. Administratorem danych jest firma Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która wynajmuje usługę hostingową od firmy Microsoft. Usługodawca, firma Microsoft ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

12. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej


Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, materiały wideo i audio oraz inne treści umieszczone na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi. Nie wolno powielać, zmieniać lub wykorzystywać tych treści w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez pisemnej zgody firmy Winkhaus. Wszystkie znaki towarowe, o ile nie podano inaczej, są chronione, a w szczególności: marki, logotypy, wzory, tabliczki znamionowe. Zamieszczone na tej stronie patenty i znaki towarowe są własnością intelektualną firmy Winkhaus.

13. Odpowiedzialność i sąd właściwy


Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, w tym za zawinione szkody wyrządzone swoim działaniem.

Z zastrzeżeniem odmiennych regulacji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie oraz rażącym zaniedbaniem spółki lub wynikających z rażącego naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym przez zobowiązanie umowne rozumie się takie zobowiązanie, bez wykonania którego nie można osiągnąć celu umowy i ogranicza się do szkód typowych, będących normalnym skutkiem określonego naruszenia.
Spory i stosunki prawne z Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z przedmiotem niniejszej Polityki prywatności jest polski sąd powszechny. Jeżeli podmiotem poszkodowanym nie jest konsument, jest to sąd miejscowo właściwy z uwagi na siedzibę Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

14. Publikacja


Aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności została opublikowana w dniu 29.06.2021 roku.